10 งานประกวด ปี 2018 สายประกวดห้ามพลาด

สำหรับคนสายประกวด เราได้นำโครงการประกวดแข่งขันดีๆ มาให้ผู้มีความสามารถได้ไปทดสอบความเก่ง และคว้ารางวัลมากันให้ได้นะ

ชื่อการประกวด
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเภท เงินรางวัล อายุ กำหนดระยะเวลา
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มูลค่ารวม 650,000 บาท บุคคลทั่วไป
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ ทีโอที ประกวดออกแบบ มูลค่ารวม 500,000 บาท นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561
MISTER & MISSTEEN THAILAND 2018 ความงาม มูลค่ารวม 300,000 บาท 3 – 23 ปี
31 มีนาคม 2561 – 6 ตุลาคม 2561
St.Andrews Cute Girls ปี 2018 ประกวดความงาม มูลค่ารวม 300,000 บาท สาว อายุระหว่าง 15 – 25 ปี
1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2561
MOS Olympic Thailand Competition 2018 คอมพิวเตอร์/IT
ประกวดด้านวิชาการ
มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท นักเรียน นักศึกษา 15-21 ปี
1 ตุลาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
FOREMOST OMEGA SMART ART ประกวดวาดภาพ
ศิลปะ
มูลค่ารวม 260,000 บาท 3 – 12 ปี วันนี้ – 28 ก.พ. 61
Toyota Dream Car Art Contest 2018 ประกวดวาดภาพ
ศิลปะ
มูลค่ารวม 200,000 บาท รุ่นอายุต่ำกว่า 8 ปี
รุ่นอายุ 8 – 11 ปี
รุ่นอายุ 12 – 15 ปี
วันนี้ – 28 ก.พ. 61
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กรมการค้าภายใน ประกวดออกแบบ มูลค่ารวม 200,000 บาท นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ตั้งแต่วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ประกวดภาพถ่าย 100,000 บาท บุคคลทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มีนาคม 2561
Top Model Thailand 2018 ความงาม ไม่ระบุ 3 – 23 ปี
วันนี้ – 21 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลการประกวดได้มากจาก contestwar.com ณ วันที่เผยแพร่บทความ

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร”

 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เชิดชูเกียรติข้อกำหนดในการประกวดฯ
  1. “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร” หมายความถึง
   • สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องจักรกล/อุปกรณ์/ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักร หรือเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมนั้น จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นหลัก
   • สิ่งประดิษฐ์ที่ผลิตพลังงานและสามารถนำพลังงานไปใช้ในการเกษตรอื่น ๆ
   • เครื่องจักรกลสามารถนำไปจัดการกับสิ่งแวดล้อม หรือจะผลิตให้เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็ได้
  2. เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิบัวหลวง เรื่อง “การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561” จะต้องมีสัญชาติไทยและต้องเสนอรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง พิจารณาภายในเวลาที่กำหนด
  3. สิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักรหรือเครื่องมือ และจะต้องเป็นประโยชน์ในด้านการเกษตรหรือพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ลอกเลียนแบบสิ่งประดิษฐ์ของผู้อื่น
  4. เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือประดิษฐ์คิดค้นเพิ่มเติมและเสร็จสิ้นจนนำไปใช้ประโยชน์ได้ และเป็นต้นแบบที่ใช้งานได้จริง มีความปลอดภัย ทนทานในการใช้งาน สามารถประยุกต์และนำเข้าสู่ภาคการผลิตและจำหน่ายได้ โดยไม่ใช่แบบจำลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. สิ่งประดิษฐ์ฯ นั้น ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการนี้ ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง หากเคยได้รับรางวัลดังกล่าวมาก่อนแล้วนับตั้งแต่วันประกาศ สิ่งประดิษฐ์ฯ นั้นจะต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
  6. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง เป็นผู้คัดเลือกตัดสินสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สมควรได้รับรางวัล ซึ่งดำเนินงานโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน
  7. หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินสิ่งประดิษฐ์ฯ มีดังนี้
   • เป็นผู้คิดค้นขึ้นเองหรือมีการดัดแปลงปรับปรุงต่อยอด
   • ความชาญฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นหรือดัดแปลง โดยเฉพาะส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของการประดิษฐ์ ความคิดในการออกแบบโครงสร้าง และความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีที่ถูกต้อง
   • ศักยภาพของการนำเอาสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบไปผลิตในเชิงการค้า
   • ความพร้อม ความสะดวก ความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงผลกระทบต่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
    การตัดสินรางวัล จะดำเนินการโดยคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561
  8. มูลนิธิบัวหลวงสนับสนุนเงินรางวัลการประกวด ดังนี้
   • รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
   • รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เป็นเงิน 150,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
   • รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
   • รางวัลเชิดชูเกียรติ มี 4 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
    กรณีสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และทำการสาธิตการ ทำงานให้คณะกรรมการตรวจสอบภาคสนาม จะได้รับเงินสนับสนุนสำหรับการเตรียมผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ นั้นเป็นเงิน 2,000 บาท หากไม่พร้อมที่จะสาธิตการทำงาน คณะทำงานขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณางดการให้เงินสนับสนุนดังกล่าว และหากไม่มีสิ่งประดิษฐ์ฯ ใด เข้าเกณฑ์รับรางวัลหนึ่งรางวัลใด คณะกรรมการฯ มีสิทธ์ิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงินรางวัลและเงินสนับสนุนนั้นได้
  9. ผลการตัดสินให้รางวัลสิ่งประดิษฐ์ฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวงจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบต่อไป
   • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำสิ่งประดิษฐ์ฯ นั้น ไปตั้งแสดงนิทรรศการและสาธิต ณ สถานที่ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวงกำหนด โดยมูลนิธิบัวหลวงจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ติดตั้ง และรื้อถอนสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามความเหมาะสม
   • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมพบปะสนทนากับผู้ที่สนใจ ซึ่งอาจจะเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการจำหน่าย ตามวัน เวลาที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

  • สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ 61”
   ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์)
  • หรือทาง E-mail : machine@most.go.th หัวข้อ “ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ 61” (ยึดตามวันที่ส่ง)

  กำหนดการ

  • เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  • ประชุมคณะกรรมการสรรหาสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อคัดเลือกผลงานที่จะออกตรวจภาคสนาม : ภายในเดือนมีนาคม 2561
  • คณะกรรมการสรรหาสิ่งประดิษฐ์ฯ ลงพื้นที่ออกตรวจภาคสนาม : เมษายน – พฤษภาคม 2561
  • ประชุมคณะกรรมการสรรหาสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อคัดเลือกผลงาน : ภายในเดือนมิถุนายน 2561
  • ประชุมคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล : ภายในเดือนมิถุนายน 2561
  • ประกาศผลการตัดสินรางวัล : ภายในเดือนมิถุนายน 2561
  • มอบรางวัลและจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล : เดือนกรกฎาคม 2561

  หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นเป็ นช่วงเวลาโดยประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  ติดต่อสอบถาม

  • สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
   โทรศัพท์ (๐๒) ๓๓๓-๓๙49, (๐๒) ๓๓๓-๓๙24 โทรสาร (๐๒) ๓๓๓-๓๙๓2
  • สำนักงานมูลนิธิบัวหลวง เลขที่ ๓๓๓ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
   โทรศัพท์ (๐๒) ๒๓๐-๒๕๖๐, ๒๓๐-๒๕๖๒  โทรสาร (๐๒) ๒๓๑-๕๔๘๘
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ประเภท เงินรางวัล อายุ กำหนดระยะเวลา
ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มูลค่ารวม 650,000 บาท บุคคลทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ. ทีโอที

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ. ทีโอที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ได้ชื่อและตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ. ทีโอที สามารถสะท้อนถึงการให้บริการด้าน Data ที่มีประสิทธิภาพ ( Best for Data)
 2. เพื่อให้ได้ชื่อและตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่มีความสอดคล้องกัน และมีเอกลักษณ์ โดดเด่น และสามารถนำไปใช้งานจริงได้

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

กำหนดระยะเวลา

 • ปิดรับผลงาน : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 การส่งผลงานเข้าประกวด 2 วิธี
  • ส่งผลงานด้วยตนเอง
  • ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า“ประกวดชื่อและตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” ส่งได้ที่
  • ส่วนโฆษณาและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
  • ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด
  • ชั้น 4 อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  • 89/2 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
  • เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • (การส่งผลงาน ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ )
 • ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.tot3g.net และ www.tot.co.th : วันที่ 26 มีนาคม 2560

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ

ติดต่อสอบถาม

 • ส่วนโฆษณาและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด
 • ชั้น 4 อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
 • เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ในเวลาราชการ
 • คุณกัญทิยาภรณ์ วรรคาวิสันต์ โทร 0 2575 9487
 • คุณสุกรานต์ดา พูนสนอง โทร 0 2575 6992

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกนกพร ปาวา / บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประเภท เงินรางวัล อายุ กำหนดระยะเวลา
ประกวดออกแบบ มูลค่ารวม 500,000  บาท นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวด MISTER & MISSTEEN THAILAND 2018

MISTER & MISSTEEN THAILAND ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 3 – 23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด MISTER & MISSTEEN THAILAND 2018 ชิงถ้วยประทาน หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เงินรางวัล มงกุฎ สายสะพาย พร้อมทุนการศึกษา และโอกาสร่วมงานในวงการบันเทิง

เงื่อนไขการสมัคร

 • เยาวชนชาย – หญิง
  • รุ่นอายุ 3 – 5 ปี
  • รุ่นอายุ 6-10 ปี
  • รุ่นอายุ 11-15 ปี
  • รุ่นอายุ 16-23 ปี
 • การสมัครเข้าประกวดเป็นตัวแทนทุกภาค เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือจนครบจำนวนที่กำหนด แล้วปิดรับสมัครทันที (ทุกรุ่น ทุกภาค รับจำนวนจำกัด)

หมายเหตุ

เกณฑ์การนับอายุถึง ณ วันส่งหลักฐานการโอนค่าสมัครเท่านั้น ทางกองประกวดมิได้จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัครเพราะฉะนั้นผู้ประกวดที่มีภูมิลำเนาที่ต่างๆจากทั่วประเทศสามารถเข้าออดิชั่นภาคใดก็ได้ สามารถประกวดได้ทุกภูมิภาคโดยมิได้มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น การรับสมัคร (ทุกรุ่น ทุกภาค รับจำนวนจำกัด)

การตัดสิน

ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายสาขาอาชีพในวงการบันเทิงโดยการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ความน่ารัก สดใส สมวัย
 • การแต่งกาย
 • รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ (ไม่จำเป็นต้องขาว)
 • บุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก ไหวพริบ
 • ความสามารถในการเดินแบบ

กำหนดการออดิชั่นทั่วประเทศ

 • 31 มีนาคม 2561 ภาคกลาง
  • จังหวัดกรุงเทพมหานคร The Palladium World Shopping
  • ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  • 11.30 – 12.00 น. แถลงเปิดโครงการ Mister & Missteen Thailand 2018
  • เริ่มการประกวดรอบคัดเลือกประจำภาคกลาง เวลา 12.30 น.
 • 29 เมษายน 2561 ภาคตะวันออก
  • จังหวัดระยอง ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 @ เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง
  • เริ่มการประกวดรอบคัดเลือกประจำภาคตะวันออก เวลา 11.00 น.
 • 2 มิถุนายน 2561 ภาคเหนือ
  • จังหวัดเชียงใหม่ ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
  • เริ่มการประกวดรอบคัดเลือกประจำภาคเหนือ เวลา 11.00 น.
 • 29 กรกฎาคม 2561 ภาคตะวันตก
  • จังหวัดประจวบขีรีขันธ์ ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
  • เริ่มการประกวดรอบคัดเลือกประจำภาคตะวันตก เวลา 11.00 น.
 • 1 กันยายน 2561 ภาคใต้
  • จังหวัดสงขลา ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
  • เริ่มการประกวดรอบคัดเลือกประจำภาคใต้ เวลา 11.00 น.
 • 30 กันยายน 2561 ภาคอีสาน
  • จังหวัดขอนแก่น ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
  • เริ่มการประกวดรอบคัดเลือกประจำภาคอีสาน เวลา 11.00 น.
 • 6 ตุลาคม 2561 เมืองหลวง
  • จังหวัดกรุงเทพมหานคร The Palladium World Shopping ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  • เริ่มการประกวดรอบคัดเลือกประจำเมืองหลวง เวลา 12.00 น.
 • 27 ตุลาคม 2561 Preliminary Competition (รอบการแข่งขันเบื้องต้น) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • 28 ตุลาคม 2561 Final Competition (การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

 • กำหนดการเวลาและสถานที่อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 • ไม่รับสมัครหน้างาน สมัครผ่าน Facebook Fanpage หรือ Line กองประกวดเท่านั้น
 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับตัวแทนทุกภาค (ทุกรุ่น ทุกภาค รับจำนวนจำกัด)

สมัครที่

 • Inbox ของ Fanpage Mister & Missteen Thailand : www.facebook.com/MisterAndMissteenThailand
 • Line ID : clubmodel24

หมายเหตุ

หากไม่สามารถมาร่วมการประกวดตามวันเวลาของกองประกวดฯ ได้ ทางกองประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร

หลักฐานและขั้นตอนการสมัคร

 • ชำระค่าสมัคร 1,000 บาท เข้าบัญชี
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 014-3-16498-5
 • ชื่อบัญชี นายสุทธิพจน์ อัครวรางค์กูล และ นายเตชิต อาภรณ์รัตน์
 • แจ้งการโอนเงิน พร้อมหลักฐานการโอน พร้อมทั้งส่งรายละเอียดของผู้เข้าประกวดมาทาง Inbox หรือ Line ของกองประกวด
 • ข้อมูลที่ใช้ รูปถ่าย 1 รูปใบหน้าชัดเจน, ชื่อจริง, ชื่อเล่น, อายุ, น้ำหนัก, ส่วนสูง, เบอร์โทรศัพท์ และระบุภาค
 • ทุกรุ่นสั่งจองเสื้อกองประกวดในราคา 250 บาท ทุกรุ่น เสื้อกองประกวดสวมใส่สำหรับผู้ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบ Preliminary Competition (รอบการแข่งขันเบื้องต้น) และรอบ Final Competition (การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ)

หมายเหตุ

 • หลังจากส่งหลักฐานครบ รอรูปขึ้นหน้าเพจภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อทำการกดโหวต
 • การโหวตรวมคะแนนจากการ Like & Share (การโหวต Like & Share เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
 • โดยคะแนนการ Like = 1 คะแนน และคะแนนการ Share = 10 คะแนน

การแต่งกายในการประกวด

 • รอบคัดเลือกประจำ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคอีสาน และ เมืองหลวง
  • ผู้เข้าประกวดฝ่ายชาย ทั๊กซโด้ หรือ สูท ไม่กำหนดสีและรูปแบบ
  • ผู้เข้าประกวดฝ่ายหญิง ชุดราตรีสั้น ไม่กำหนดสีและรูปแบบ
 • รอบ Preliminary Competition (รอบการแข่งขันเบื้องต้น)
  • ผู้เข้าประกวดฝ่ายชาย เสื้อกองประกวด กางเกงขายาวสีดำและรองเท้าหุ้มส้น
  • ผู้เข้าประกวดฝ่ายหญิง เสื้อกองประกวด กางเกงขาสั้น หรือกระโปร่งสีขาวล้วน (ไม่มีลาย) และรองเท้าส้นสูง
 • รอบ Final Competition (การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ)
  • ผู้เข้าประกวดฝ่ายชาย ทั๊กซโด้ หรือ สูท ไม่กำหนดสีและรูปแบบ
  • ผู้เข้าประกวดฝ่ายหญิง ชุดราตรียาว ไม่กำหนดสี และรูปแบบ

รางวัลการประกวด

สำหรับผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่งรอบชิงชนะเลิศรวมทุกรุ่น ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท เงินรางวัล ถ้วยรางวัล มงกุฎ สายสะพาย ทุนการศึกษา

หมายเหตุ

เป็นไปตามความเหมาะสมและเงื่อนไขของกองประกวดเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

ประเภท เงินรางวัล อายุ กำหนดระยะเวลา
ความงาม มูลค่ารวม 300,000 บาท 3 – 23 ปี 31 มีนาคม 2561 – 6 ตุลาคม 2561

คลิ๊กดูอันดับที่ 4 5 6 7 8 9 10 ที่นี่

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น